Students under Kun-chan's supervision

PhD students

2007

2012

Master students

2012

2013

2014

 • Chung-Hua Yang
 • Guan-Jhu Shih

2015

 • Yi-Zhang Chen
 • Juei-Chun Weng
 • Ming-Hua Hsieh
 • Yu-Cheng Ou

2016

 • Lin Ying Hsiu
 • Lin De Cheng

Alumni

2007

2008

2009

2011

2012

2013

 

understudent

2009

 • 林峻賢(LIN,JYUN-SIAN)
 • 劉威廷(LIOU,WEI-TING)

2011

 • LI,SHENG-YAN(李聲彥)
 • WANG,YUE-SYUN(王躍勳)
 • LIOU,TAI-JYUN(劉泰均)
 • LI,JHANG-JIN(李彰晉)
 • JHONG,MENG-YU(鍾孟諭)
 • CAI,MIN-YOU(蔡旻佑)

2012

 • SHIH,KAI-WUN(施凱文)
 • SIE,SHANG-YING(謝尚穎)
 • JHANG,JYUN-HAO(張君豪)
 • SIE,JIAN-WEI(謝建緯)
 • JHEN,JYUN-HONG(陳俊宏)

2013

 • Szu ying huang (黃思頴)
 • Yu-wei Wen (溫鈺瑋)
 • JHEN,YAN-TING(陳彥廷)
 • JHENG,GUANG-YU(鄭光育)

Courses offered